میلادامام حسین واباالفضل وامام سجاد(ع)مبارک باد

سه نور آمد به عالم پر ز احساسمعطر هر سه از عطر گل
یاسسه نور تابناک آسمانیحسین بن علی ، سجاد و عباس

شعبان شد و پیک عشق از راه آمدعطر نفس بقیه الله
آمدبا جلوه سجاد و ابوالفضل و حسینیک ماه و سه
خورشید در این ماه آمد