مردم این زمان برترینند

 
 
امام سجاد (ع) درباره ياران و منتظران حضرت مهدي (عج) به يكي از دوستانش به نام ابو خالد (ره) چنين فرمود:
مردمي كه در زمان غيبت امام زمان (عج) به سر مي برند و معتقد به امامت و رهبري آن حضرت بوده و منتظر ظهور و قيامش هستند .
 از مردم هر زماني برترند ; چراكه خداوند آنها را آنچنان از عقل و فهم و شناخت برخوردار كرده كه غيبت امام زمان (عج) براي آنان همچون ظهور آن حضرت است.
خداوند آنها را در اين زمان همچون مجاهداني قرارداده كه با شمشير در پيشاپيش رسول خدادص با دشمنان مي جنگيدند در حقيقت مردان خالص و شيعيان راستين ما چنين افرادي هستند كه در آشكار و پنهان به سوي خدا دعوت كنند.