روز قیامت فرا نمی رسد تا …

 
روز قيامت فرا نمى رسد مگر آنكه از بين ما (قائم حقيقى) قيام نمايد. وآن قيام، زمانى خواهد بود كه
خداى عزّ وجلّ او را اجازه فرمايد. هركس پيرو او باشد نجات مى يابد وهركه از فرمانش تخلّف ورزد، هلاك
مى شود. اى بندگان خدا ! خدا را، خدا را; بر شما باد كه به نزدش آييد اگرچه بر روى يخ وبرف راه رويد.
زيرا او خليفه خداى عزّ وجلّ وجانشين من است.
پیامبر اکرم(ص)